Contact

De informatie op deze website wordt door Bureau Acta vrijblijvend verstrekt in een dienstverlenend kader. 

De zorg hiervoor is opgedragen aan de webmaster. Voor de inzet hierbij wordt gerefereerd aan een behartenswaardige uitspraak van Michiel Adriaansz. de Ruyter: 

"Indien 't hier in 't Vaderland zoo gelegen is datmen de waarheid niet mag spreeken, zoo is 't 'er zeer elendig gesteld. Nogtans zal ik die spreeken, zoolang myne oogen openstaan".

Desgewenst kunt u hem hierop aanspreken en contact met hem opnemen.

Uw bericht wordt door hem graag tegemoet gezien onder vermelding van uw naam en e-mailadres. Uiteraard laat hij u vervolgens weten dat dat er kennis van is genomen al dan niet met een eventuele reactie van zijn kant. 

Bureau Acta

Jan van der Heydenstraat 64

Kootwijkerbroek

Webmaster: de directeur van Bureau Acta, H.J. van Berkum

 

Verantwoording

Bijdragen die op deze website van ‘Bureau Acta’ worden gepubliceerd, berusten niet op private posities. Ook als zij bijvoorbeeld betrekking hebben op bepaalde kerkelijke ontwikkelingen doen persoonlijke verwevenheid en relationele betrokkenheid niet ter zake.  Aan de orde is hier het redactionele beleid van Bureau Acta dat berust op volstrekte zelfstandigheid. Daarbij is het uitgangspunt om door het signaleren , het onderzoeken en het analyseren van bepaalde ontwikkelingen te komen tot een zorgvuldige beoordeling en hieraan zo zakelijk mogelijk uitdrukking te geven. Van geen enkele schatplichtigheid is hier sprake. Vrijheid en zelfstandigheid zijn van toepassing, alhoewel de redactie tot een inhoudelijke verantwoording altijd bereid is.   

Het blijkt niet eenvoudig hiervoor de nodige ruimte te krijgen. Met name toen in april 2021 indringend melding werd gemaakt van een karakteristieke verschuiving.[1] Bezinning hierover is hoogst noodzakelijk. Een van de reacties die de redactie bereikte, was de waarschuwing om toch vooral voorzichtig te zijn. Vervolgens bleek dat al het mogelijke in het werk werd en nog wordt gesteld om de publicatie van deze blog terug te draaien. De redactie zou daaraan ook zeker hebben voldoen als de noodzaak hiervoor overtuigend was aangetoond. Tot op heden is dat echter niet gebleken. Integendeel. Voor de redactie staat het onomstotelijk vast: "Geen geboden van mensen zal men horen als het noodzakelijk is om Gode meer gehoorzaam te zijn."  Dit overeenkomstig het Woord Gods. “Wij kunnen niet laten te spreken”, zo gingen Petrus en Johannes ons voor, “hetgeen wij gezien en gehoord hebben.”[2]  

 

[1] GGin: Zeg mij, waarheen gaat gij? d.d. 27 april 2021.

[2] Handelingen 4:19 en 20