Over ons

Bureau Acta is een dienstverlenende instelling


a. algemeen: informatiebeoordeling en commentariëren.


b. specifiek: advisering, conflictbemiddeling,                      trajectbegeleiding  en accommodatie.

 

a. Algemeen:

Kenmerkend voor onze samenleving is het proces van globalisering dat zich steeds nadrukkelijker aandient. Een veelheid van wisselende en steeds weer veranderende opvattingen blijft zich aandienen. We raken overspoeld door golven van informatie waarin we een weg moeten vinden om niet in een verstikkende chaos weg te zinken. Maar hoe?  

Door globalisering kunnen we die gigantische informatiestroom afstandelijk aan ons voorbij laten gaan. Vanuit een egocentrisch gericht individualisme accepteren we vervolgens alleen waar we ons wèl bij bevinden, waar we een goed gevoel bij hebben en wat ons aanstaat. En maar al te gemakkelijk blijken we zodoende te functioneren als trendvolgers die geen enkel besef hebben hoe gemakkelijk zij te manipuleren zijn. 

Om aan het gevaar van manipulatie te ontkomen moeten we die overvloed aan informatie leren reduceren tot wezenlijke zaken, tot die zaken die van betekenis en waardevol zijn, tot de dingen die er wèl toe doen.  

Het ordenen van de informatiestroom is dan een primair gegeven door selectie op basis van de uitgangspunten. Uiteraard brengt dat de noodzaak van een weloverwogen nadere precisering met zich mee.

Concreet betekent dit dat wij het Christendom als uitgangspunt nemen om vanuit de christelijke religie bij te dragen aan de ontwikkeling van een christelijke levens- en wereldbeschouwing. Als nadere precisering verwijzen wij naar de gereformeerde grondslag waarvan de Bijbel, de Heilige Schrift het vaste fundament is, zoals hiervan belijdenis is gedaan door de kerk van alle eeuwen.

Allereerst kan daarvoor worden verwezen naar het drietal  belijdenisgeschriften van de oude Christelijke kerkde Apostolische geloofsbelijdenis, de geloofsbelijdenis van Nicea en de geloofsbelijdenis van Athanasius.

Vervolgens zijn de belijdenisgeschriften van de kerk der Hervorming van grote betekenis: de Drie Formulieren van Enigheid, te weten de Heidelbergse Catechismus, de Nederlandse Geloofsbelijdenis en de Dordtse Leerregels ofwel de vijf artikelen tegen de remonstranten.

Vanuit deze gereformeerde grondslag  wordt de hedendaagse vloedgolf aan informatie geanalyseerd, tegen het licht gehouden en op zijn merites beoordeeld. Vooralsnog kunnen we slechts voorzien in een beperkt aanbod van informatie. Door middel van een groeimodel hopen we deze website verder tot ontwikkeling te brengen. Festina lente, want haastige spoed is zelden goed.

b. Specifiek:

Vanuit hun individuele persoonlijkheid zijn mensen aangewezen op hun onderlinge relaties in een sociale context. Een goede onderlinge verstandhouding is daarbij van het grootste belang. Maar al te gemakkelijk kunnen misverstanden aanleiding geven tot een beperkte en vervolgens tot miscommunicatie. Over en weer treden dan frustraties op met als gevolg dat de onderlinge relaties ernstig verstoord raken.

Binnen het huwelijk tussen man en vrouw, en in gezinsverband tussen ouders en kinderen,  doen zich die ontwikkelingen steeds meer voor. Steeds vaker zijn de gevolgen diep ingrijpend en is een definitieve ontwrichting het uiteindelijke resultaat.                                    

Maar ook in de relaties naar kerk en school kunnen zich problemen voordoen en in de onderlinge familieverhoudingen. In zakelijk opzicht kunnen de verhoudingen eveneens gespannen raken, op ondernemingsgebied bijvoorbeeld of in de relatie van werkgever en werknemer.

Helaas wordt in vrijwel alle gevallen te laat actie ondernomen om tot een probleemanalyse te komen.

Vanuit Bureau Acta beklemtonen we dat door tijdig aan de bel te trekken de schadelijke gevolgen tot een minimum beperkt kunnen blijven.

 

A. Nogmaals: vraag tijdig om advies, hoe eerder hoe beter, om de knelpunten in kaart te brengen.
C. Waar nodig voorzien wij in conflictbemiddeling om de onderlinge verhoudingen te normalisering.
T. In het kader van trajectbegeleiding kan op resultaatgerichte coaching worden voorzien. 
A. In alle omstandigheden is het streven op accommodatie gericht, omdat alle onderlinge relaties met wederzijds respect samen verder op weg moeten en kunnen gaan.