Theologisch

De theologie is de wetenschap die zich verdiept in de kennis van God en Goddelijke zaken. Hier willen we ons wat nader bezighouden met de kennis die in theologisch opzicht van belang is.

Allereerst willen we ons kortweg rekenschap geven van de grondslag, het vaste fundament waarop de theologie zich baseert. En we laten er geen twijfel over bestaan dat de christelijke theologie moet worden beoefend op de gereformeerde grondslag. 

Als we ons vervolgens bezig houden met de ontwikkelingen op dogmatisch gebied, bezien we die ook nadrukkelijk vanuit het perspectief dat kenmerkend is voor de gereformeerde dogmatiek. 

Bij de exegese gaat het met name om de inhoud en de weergave van de tekst. Hier staat het tekstonderzoek centraal om de zin en de betekenis van de Schrifttekst zo zorgvuldig mogelijk tot uitdrukking te brengen.

Bijzondere aandacht vragen ook de ontwikkelingen die zich voltrekken op het terrein van de hermeneutiek. Vanouds is hierbij de aandacht gericht op de uitleg van de Schrifttekst. Gaandeweg is echter de nadruk komen te vallen op de betekenis van de context van de Schrifttekst die het verstaan van de Schrift onmiskenbaar medebepaalt. Het grote belang van een gereformeerde hermeneutiek behoeft hier geen nadere toelichting

Afsluitend vraagt de homiletiek nog onze aandacht. Hier staat de predikkunde centraal, de praktische theologie, waarin de verkondiging van de Schrift aan de kerkelijke gemeente aan de orde komt. Wordt bij de prediking ook de kern van de  Schriftuurlijke tekst overgebracht, zo is hier de vraag.