Kerkelijk

Opvallend is de plaats die de kerken in onze samenleving zijn gaan innemen. In stedebouwkundig opzicht zijn ze uit het centrum verdwenen en uitgeweken naar de periferie van de samenleving. Voor de betekenis van de kerken in onze post-moderne samenleving is dat in bepaald opzicht niet minder het geval. Daar zijn tal van verklaringen voor te geven. Slechts een enkele opmerking hierover. 

In de wetenschap dat er in de leefwereld om ons heen hoegenaamd geen draagvlak meer is voor de Bijbelse Boodschap wordt het moeilijk gevonden om voor de Waarheid uit te komen. Kerken die willen functioneren binnen de samenleving passen hun boodschap voortdurend aan bij de ontwikkelingen die zich daar voltrekken. Kerken die primair de authentieke betekenis van de Bijbelse Boodschap willen handhaven, zoeken zich al te vaak staande te houden in de beslotenheid van hun eigen kerkelijke opstelling.