Klassiek-Gereformeerd

Als het over de diversiteit van kerkelijke richtingen gaat, onderscheidt de klassiek-gereformeerde richting zich door zich nadrukkelijk te baseren op de gereformeerde grondslag. De Heilige Schrift is het vaste fundament van de geopenbaarde Waarheid Gods, zoals daarvan rekenschap wordt gegeven in de Belijdenisgeschriften der Kerk. Met dit uitgangspunt wordt bij de klassiek-gereformeerde richting de Schriftuurlijk-bevindelijke prediking centraal gesteld. Kenmerkend is overigens ook dat hier  de doorgaande lijn van de Nadere Reformatie volledig van betekenis wordt geacht.  


Klassiek-Gereformeerd