Zorg

Harmonieus, Tolerant of Conflictueus

De menselijke individualiteit kan alleen tot zijn recht komen in goede contactuele relaties binnen een bepaalde sociale context. Vanouds is dat bijvoorbeeld het gezin, dat niet zonder reden als de hoeksteen van de samenleving gekwalificeerd.

Van overheidswege is de individualisering van de samenleving  echter zozeer bevorderd dat het functioneren van het traditionele gezin volledig is ontwricht. Andere samenlevingsvormen, die hoger worden gewaardeerd en uitgesproken bevoordeeld worden, zijn met hun eigen problematiek steeds nadrukkelijker aanwezig.

Ook door sociaal-culturele segregatie vormen contactuele relaties maar al te vaak een permanente bron van spanningen. Vandalisme, terreur, drugsgebruik en criminaliteit dienen zich steeds frequenter aan.  

Gemakshalve willen we ons hier beperken tot een drietal situaties waarin contactuele relaties functioneren binnen hun geëigende sociale context.  

  1. Zijn de relaties overwegend positief van aard, zal de sociale context een evenwichtig en harmonieus beeld te zien geven.
  2. Kenmerkend voor een uitgesproken tolerante samenleving is de vreedzame verdraagzaamheid waarmee mensen met elkaar omgaan, hetzij met wederzijds respect of vanuit een afstandelijke, weinig betrokken grondhouding.
  3. De intermenselijke relaties kunnen echter ook uiteen vallen dat er sprake is van een verscheidenheid die verdeeldheid spanningen oplevert en mogelijk zelfs tot onderlinge conflicten leidt. 

Al te gemakkelijk maken mensen elkaar het leven moeilijk. Als gevolg daarvan raken de onderlinge relaties ernstig verstoord.  Zelfs zozeer dat iedere omgang met elkaar onmogelijk wordt, terwijl je elkaar toch in allerlei situaties tegenkomt. En wat moet je dan als je er niet langer overheen kunt zien en het een obsessie wordt omdat je er niet van slapen kunt.

Neem de moeite om in zo'n slepende kwestie niet langer door te gaan. Vraag tijdig advies, ja, hoe eerder, hoe beter.