Kerkgeschiedenis

In het noorden van Israël is de plaats blootgelegd van één van de vroegste kerken in Israël.  Volgens verschillende christelijke tradities is dit gebied de plek waar Petrus uit de grond  van zijn hart de belijdenis deed: "Gij zijt de Christus, de Zoon des levenden Gods."

Daarop sprak Jezus: "Zalig zijt Gij Simon Bar-Jona, want vlees en bloed heeft u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader, Die in de hemelen is." Om die belijdenis sprak Jezus tot hem: "En ik zeg u ook dat  gij zijt Petrus en op deze petra  zal Ik Mijn gemeente bouwen en de poorten der hel zullen dezelve niet overweldigen."

We zien hier dat de Bijbelse Geschiedenis van het Oude Testament en het Nieuwe Testament overgaan in de Kerkgeschiedenis die we principieel karakteriseren als het hart van de wereldgeschiedenis.