Huwelijkse verbondenheid en trouw

Gepubliceerd op 11 juli 2020 om 10:35

In Bijbels opzicht is het huwelijk van man en vrouw een scheppingsordinantie. Geschapen naar Zijn Beeld schiep God de mens als man en vrouw. Uit Adam als hoofd der schepping bouwde God hem een vrouw en Hij bracht haar tot Adam. Adam noemde haar Manninne omdat zij uit de man genomen was. Vanaf die tijd was de man geroepen om  zijn vader en zijn moeder te verlaten en zich met zijn vrouw te verenigen tot één vlees. 1)

Het huwelijk is daarmee de grondvorm van het menselijk  bestaan in verbondenheid en trouw. In principieel opzicht kan van een scheiding ook geen sprake zijn. Zeker, in de Joodse traditie is onder verwijzing naar Mozes de scheidbrief geïntroduceerd. 2) 

Desgevraagd liet de Heere Jezus weten dat Mozes hiertoe is overgegaan vanwege de 'hardigheid des harten', maar dat het van den beginne alzo niet is geweest. 3)

Wie, zonder dat er overspel sprake is, tot echtscheiding overgaat en met een ander in het huwelijk treedt, doet overspel. 4)

1) Zie Genesis 1 en 2

2) Zie Mattheüs 19:7

3) Mattheüs 19:8. Zie ook Markus 10

4) Mattheüs 19:9