Het Coronavirus: bedreigend, maar hoe?

Gepubliceerd op 26 november 2021 om 16:13

Corona is ongetwijfeld een pittig virus. Maar van een ernstige pandemie is er bij lange na geen sprake, aldus veiligheidskundige Joan Krol in een opinieartikel in de Barneveldse krant van 13 november jl. En hoewel de gevolgen ingrijpend kunnen zijn, acht hij een tweedeling in de samenleving tussen gevaccineerden en ongevaccineerden beslist onnodig.

De Barneveldse veiligheidskundige wijst overigens het vaccinatieprincipe niet af. Wel stelt hij zich terughoudend op als het over het coronavaccin gaat. En in de eerste plaats kant hij zich hiertegen, omdat door de vaccinatie-methodiek een tweedeling in de samenleving dreigt te ontstaan. En daar lijkt het ook wel op uit te komen.

In dit verband verwijst de veiligheidskundige naar het gelijkheidsbeginsel, zoals dit is verwoord in artikel 1 van de grondwet om vervolgens op te merken: “De kleinste verwijzing naar slavernij moet weg. En inzake LHBT (lesbisch, homoseksueel. biseksueel en transgender) moet zelfs de kleinste schijn van onderscheid verdwijnen.” Maar alle naastenliefde blijkt een dun laagje vernis. Wie vaccineert deugt, maar wie daar afwijzend tegenover staat, is een ‘paria’. En de veiligheidskundige komt dan volledig in actie: Gevaccineerden zijn, zoals hij opmerkt, kennelijk ‘levende virusbommen die alleen met QR-codes en overheidsdruk in bedwang kunnen worden gehouden.’

Even terzijde.

Het was ons al veel langer bekend dat het non-discriminatiebeginsel in de grondwet fundamentele gelijkheid voorschrijft als een politiek instrument om waar mogelijk gewenste ongelijkheid af te dwingen.

En wat de vaccinatiemethodiek betreft, daar zijn wij in principieel opzicht uitgesproken tegenstanders van. Wellicht is het goed de argumentatie hiervoor nog even de revue te laten passeren.

 1. Vaccinatie is geen medische handeling die gericht is op genezing.
 2. Preventie ter bevordering van de gezondheid is op zich geen enkel probleem.
 3. Vaccinatie is echter een volstrekt onnatuurlijke methodiek als instrument om te komen tot een maakbare samenleving waarin de mens naar eigen inzichten heerschappij wil voeren, ongeacht de gevolgen.
 4. Het onnatuurlijke ligt met name in de manipulatie van de menselijke immuniteit. De intentie is om die te verabsoluteren door gezonde mensen te injecteren of ze op een andere wijze van schadelijke stoffen te voorzien.
 5. Tegen deze achtergrond blijkt ontegenzeggelijk dat de vaccinatiemethodiek volkomen in strijd is met de Christelijke religie. Daar staat centraal dat mensen, of zij willen of niet, afhankelijk zijn van de grote Schepper aller dingen, Die in Zijn Voorzienig bestel alle dingen onderhoudt en alzo regeert dat ook gezondheid en krankheid, niet toevallig maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen. [1]
 6. Tegen deze achtergrond is ook volstrekt duidelijk dat de vaccinatiemethodiek een instrument is van het seculiere humanisme, waarbij mensen God niet nodig hebben, maar er ‘samen’ wel uit denken te komen.   
 7. De uitwerking van de vaccinatiemethodiek kan op korte termijn ernstig tot zeer ernstig zijn. Gevolgen met een dodelijke afloop zijn niet uitgesloten.[2] Hoe de uitwerking op langere termijn zal zijn, is moeilijk voorspelbaar, maar een algehele verzwakking van de menselijke weerstand, met name bij herhaaldelijk vaccineren, moet zeker niet worden uitgesloten.    

De dreiging van het coronavirus.

Terug naar de Barneveldse veiligheidskundige. Duidelijk klinkt zijn oproep om door te dringen tot de kern van de werkelijke dreiging van het coronavirus. Als wij de entourage van bijvoorbeeld statistieken, allerlei maatregelen, emoties, QR-codes, spoedwetten en lockdowns tot normale proporties kunnen relativeren, komt de mortaliteit van het coronavirus in zicht. En die blijkt, aldus de veiligheidskundige, erg mee te vallen. Over het geheel genomen is de dodelijkheid van het virus vergelijkbaar met die van een hele stevige griep. Veel van de ophef en de tegenstellingen in de maatschappij is herleidbaar tot een onhaalbaar veiligheidsverlangen.

De zorg onder grote druk.

De zorg staat onder grote druk, zo erkent de Barneveldse veiligheidskundige zonder enige terughoudendheid. Maar, zo stelt hij, ‘dat komt niet door corona. Dat komt door tientallen jaren uitholling van het zorgsysteem, met name op gespecialiseerde zorg als IC's.’ De maatschappij roept dat het de schuld is van ongevaccineerden. Maar de schaarste in de zorg is de consequentie van jarenlang 'strategisch mismanagement.’ 

Zijn oproep laat dan ook aan duidelijkheid niets te  wensen over: ‘Schaal op en zet ook in op preventie! De paradox is ongelofelijk. Het aantal IC-bedden is lager dan ooit tevoren, nog steeds. Moties in de Tweede Kamer voor uitbreiding van IC -capaciteit worden weggestemd. 

De dodelijkheid 

van het coronavirus

vergelijkbaar 

met een stevige griep

 

Mexicaanse of Spaanse,

Russische of Aziatische griep 

 Dit alles begint een kaartenhuis te worden dat op instorten staat en steeds meer mensen beginnen het te doorzien.’ Zonder enige aarzeling laat de veiligheidskundige weten: ‘Wat zullen we ons over een aantal jaren schamen voor het continu testen van onze kinderen en het systeem dat we daarmee in stand hebben gehouden. En vervolgens de morele chantage; wie kinderen niet test, is verantwoordelijk voor de dood van opa. Bah. Met objectief, strategisch veiligheidsbeleid heeft dit niets te maken.’

De tweedeling in de samenleving.

De inclusiviteit in een pluriforme samenleving is een wankel bezit. Onheus en kwalijk beleid dat mensen in hun rechten  aantast, roept toenemende polarisatie op met alle gevolgen van dien. Het laten ontstaan van een tweedeling in de samenleving is spelen met vuur en functioneert maar al te gemakkelijk als een splijtzwam. Onderlinge verhoudingen zijn niet meer bespreekbaar wanneer mensen volstrekt ten onrechte hun vrijheid wordt ontnomen als zouden zij misdadigers zijn. Het legt de basis voor gerechtvaardigde radicale oppositie. Het is in deze omstandigheden hard nodig dat de overheid alle voorzichtigheid in acht neemt en met een grondige kennis van zaken in verantwoord beleid voorziet.

Onheus en kwalijk beleid

waardoor mensen in hun rechten worden aangetast,

roept toenemende polarisatie op

met alle gevolgen van dien

 

Het overheidsbeleid..

Vanouds is altijd beklemtoond dat de overheid een terughoudend beleid dient te voeren en zich verre moet houden van een socialistisch dirigisme. Juist ook als het om de volksgezondheid gaat. Nodig is een beleid dat voorwaardenscheppend is en faciliterend, meer preventief dan curatief. Intussen valt op te merken dat het overheidsbeleid zich proactief baseert op een vaccinatie-ideologie met als gevolg dat zich op weg naar een maakbare samenleving steeds nadrukkelijker een tweedeling aftekent. [3] Mensen wordt het primaat van hun persoonlijke verantwoordelijkheid ‘rücksichtslos’ ontnomen. Zoiets kan alleen maar van kwaad tot erger gaan. [4]

De kerken

Reagerend op de Barneveldse veiligheidskundige, Joan Krol, kan ik volledig instemmen met zijn zienswijze dat de huidige corona-problematiek met name is ontstaan door jarenlang strategisch mismanagement.

Bewust neem ik echter afstand van hem als hij de kerken te kritiseert omdat zij zeggen dat het virus een oordeel is. Integendeel, met het volste recht kunnen en moeten zij de stem des HEEREN laten horen Die roept: “Hoort de roede en Wie ze besteld heeft.”[5]  Hoe velen menen dat er geen God in Israël is en denken er beter aan te doen hun heil te verwachten van de god van Ekron [6] en zich te wenden tot de vaccine-god.[7]  

Graag onderstreep ik echter zijn oproep aan ‘kerkleiders’ om op te staan. Laten ze zich openlijk uitspreken tegen en overduidelijk afstand nemen van het coronabeleid dat de overheid steeds indringender doorvoert.

De Gereformeerde Gemeenten in Nederland (GGiN)

Inmiddels hebben de deputaten ‘kerk en overheid van de GGiN' er blijk van gegeven dat zij hun roeping verstaan. In een brief aan minister De Jonge van Volksgezondheid schrijven ds. O.M. van der Tang, voorzitter, en A. Fokker, secretaris van het deputaatschap, dat „met ontsteltenis” kennis is genomen van recente uitspraken van de minister waarin hij aangeeft „maatregelen te overwegen die een zeer vergaande beperking voor niet-gevaccineerden tot gevolg hebben”[8]

Aanvankelijk was het uitgangspunt dat van vaccinatiedrang geen sprake zijn, laat staan van vaccinatiedwang..  ‘Voor ons als kerkverband’, aldus de deputaten, is dit een bijzonder aangelegen punt, gezien onze bezwaren tegen vaccinatie vanuit ons geloof in Gods voorzienigheid.” De GGiN zien nu echter dat er „in het coronabeleid in steeds verdergaande mate sprake is van vaccinatiedrang”, met vergaande gevolgen voor ongevaccineerden, zoals de ontzegging van toegang tot bepaalde gelegenheden en „ook maatregelen waarbij niet-gevaccineerden in feite hun dagelijks werk wordt ontnomen. Met klem wordt minister De Jonge opgeroepen om zich te houden aan zijn uitspraken dat vaccinatie altijd geheel vrijwillig zal zijn.”

Ds. O. M. van der Tang

De overheid moet betrouwbaar zijn en zich aan haar woord houden, aldus de brief.

De GGiN wijzen ook nadrukkelijk op de toename van de „polarisatie in de samenleving.” „Gevaccineerden wordt geen strobreed in de weg gelegd (zelfs niet als men positief getest is), maar ongevaccineerden worden in toenemende mate gestigmatiseerd en geïsoleerd, en dreigen uiteindelijk zelfs brodeloos te worden gemaakt. Als minister laadt u een grote verantwoordelijkheid op u door dergelijke tegenstellingen in de samenleving te creëren.”

De GGiN schrijven in het optreden van minister De Jonge „de erkenning van onze nietigheid als mensen” te missen. „Hoe duidelijk blijkt juist uit de coronapandemie dat wij als mensen niets in de hand hebben. Er wordt van ons allen, en zeker ook van u als overheid, gevraagd om onze verantwoordelijkheid te nemen en overeenkomstig Prediker 9:10 te doen wat onze hand vindt om te doen. Maar dat moet, zoals Psalm 127:1 laat weten, altijd zijn in de erkenning van onze afhankelijkheid van Gods zegen.

Het Breed Beraad van Protestantse kerken

Op 19 november jl. is vanuit de Gereformeerde Gemeenten namens het Breed beraad van Protestantse kerken een brief gestuurd aan minister De Jonge over de ‘planvoorbereiding 2G-beleid’. [9] Hierin vertolken ds. F. Mulder, voorzitter en drs. J.N. van de Poel, secretaris van het Beraad hun ‘grote zorgen rond de invoering van deze maatregel en maken daartegen ernstig bezwaar.’

Vanouds is het de taak van de overheid om minderheden en gemoeds- en gewetensbezwaarden te beschermen. Met de huidige beleidsvoornemens zet u een wissel om. ‘Wij menen dat invoering van de 2G-maatregel een vorm is van vaccinatiedrang. Uw ‘voortschrijdend inzicht’ doet afbreuk aan het vertrouwen in u als bewindspersoon maar ook in de overheid in het algemeen.’ ‘De maatregel’, aldus de brief, ‘zorgt voor een verdere tweedeling en polarisatie in de samenleving.’

Zowel voor u als vertegenwoordiger van het kabinet, maar ook voor ons als kerken ligt er de vraag wat toch de oorzaak is dat wij als samenleving in deze crisis terecht zijn gekomen. Afsluitend wordt opgemerkt: ‘Gezamenlijk moeten wij belijden dat wij schuld hebben tegenover de heilzame geboden van de Heere God. Er is alle reden om die gezamenlijke schuld Hem te belijden.

Het zou, naar onze overtuiging, zeer waardevol en heilzaam zijn als deze principiële reflecties in de coronadebatten aan de orde zouden komen.

De brief wordt ondersteund door de volgende protestantse kerken:

 • Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland [10]
 • Gereformeerde Gemeenten
 • Gereformeerde Gemeenten in Nederland
 • Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland

 

Rechts: 

Arminiuskerk, Rotterdam

Opvallend

Ds. TJ. Barnard, predikant bij de Remonstrantse Gemeente in Rotterdam, vindt het opvallend dat de kerken uit het ‘Breed beraad’ nu opeens een beroep doen op de oudvaderlandse verdraagzaamheid waar hun geestelijke vaderen zo tegen gekant waren.[11]

De vraag moet gesteld worden, zo merkte de remonstrantse predikant op, of deze steile calvinisten met juist dit beroep op de historische verdraagzaamheid een wissel verlegd hebben. Zijn slotconclusie geeft hoe dan ook te denken: “Maar goed, ook voor hen geldt, beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald!”

Examen van Tolerantie

Het is inderdaad de vraag hoe de verwijzing naar de oudvaderlandse verdraagzaamheid moet worden opgevat.

 • Is hier sprake van verdraagzaamheid die in de erasmiaanse lijn uitloopt op de ongelimiteerde vrijheid van godsdienst als waarborg voor de menselijke autonomie?
 • Of gaat het hier om de verdraagzaamheid die vanuit de  gereformeerde grondslag is gewaarborgd als consciëntievrijheid of gewetensvrijheid.

Hoe dan ook, een examen van tolerantie is noodzakelijk. De vraag om zich  nader over de verdraagzaamheid uit te spreken is niet alleen legitiem, maar dient ook zonder terughoudendheid open en eerlijk te worden beantwoord.  

Druk op ongevaccineerden steeds meer opgevoerd

Nog even staan we stil bij een column in het RD van Gerhard Hormann.[12] De columnist constateert dat de druk op ongevaccineerden steeds meer wordt opgevoerd. Nalatigheid brengt een grote kans met zich mee om ernstig ziek te worden. En maatschappelijke uitsluiting is het pressiemiddel om je over de streep te halen. Hormann weigerde om direct overstag te gaan.

Hij aarzelde omdat hij ‘het vaccin niet helemaal vertrouwt en de farmaceutische industrie al helemaal niet.’ Eerder al overwoog hij de mogelijkheid dat het vaccin pas werkzaam zou zijn bij een jaarlijkse herhaalprik. Te optimistisch,  zo bleek hem intussen, ‘want het Janssen-vaccin heeft na amper zes maanden al sterk aan kracht ingeboet. Niemand weet ook of de aangekondigde boosterprik meteen ook echt de laatste is.’

Er wordt, aldus Hormann, nog steeds waarschuwend gesproken over een „pandemie van ongevaccineerden”, ‘terwijl het gevaar vooral schuilt in gevaccineerden die met hun QR-code overal toegang hebben terwijl ze ongemerkt besmet kunnen zijn. Daar komen nog de gevaccineerden bij die zich onterecht volledig beschermd voelen en mensen die zich veilig wanen in het gezelschap van gevaccineerden en daarom losser met de regels omgaan.’

Afsluitend stelt de columnist vast ‘dat iedere ongevaccineerde elk moment van gedachten kan veranderen en kan besluiten zich alsnog te laten inenten, terwijl andersom onmogelijk is.’ Door je niet te laten vaccineren loop je wellicht iets meer risico om ernstig ziek te worden, maar tegelijk weet je honderd procent zeker dat je niet getroffen zult worden door eventuele schadelijke bijwerkingen.

Een gelovige visie op vaccinatie

Al dan niet onder verwijzing naar Ezra en Nehemia kan over het vaccineren verschillend worden geoordeeld. Je kunt het in het geloof laten doen, je kunt het in het geloof nalaten. Een iegelijk zij in zijn eigen gemoed ten volle verzekerd [13]. Hoe aangenaam klinkt dat toch. Iedereen kun je zo in zijn waarde laten.

Bedenk echter wel, dat deze benadering alleen op van toepassing is als het, zoals bij Ezra en bij Nehemia, over geoorloofde middelen gaat. Het gebruik van ongeoorloofde middelen kan onmogelijk in het geloof en door het gebed worden geheiligd.

Voetnoten

[01] Heidelbergse Catechismus, zondag 10, vraag en antwoord 27

Vr. Wat verstaat gij door de voorzienigheid Gods?

Antw. De almachtige en alomtegenwoordige kracht Gods a, door welke Hij hemel en aarde, mitsgaders alle schepselen, gelijk als met Zijn hand nog onderhoudt, en alzo regeert b, dat loof en gras, regen en droogte c, vruchtbare en onvruchtbare jaren, spijze en drank, gezondheid en krankheid d, rijkdom en armoede e, en alle dingen, niet bijgeval, maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen f.

[02] Zie het bijwerkingencentrum Lareb. https://www.lareb.nl/coronameldingen

[03] RD 26 juni 2020: Vaccinaties uiting van maakbaarheidsgeloof

[04] Ter verklaring kan worden gewezen op het volstrekt areligieuze optreden van overheidswege. ‘Samen komen we er wel uit’. En het is de voedingsbodem van het seculiere humanisme dat hier werkzaam is om te bouwen aan een ‘maakbare samenleving.’ Overigens niet alleen hier, maar veel verstrekkender nog, ook als het gaat om abortus en euthanasie, om levensbeëindiging bij vermeend voltooid leven en vrijheid voor het onbeperkt uitleven van geslachtelijke desoriëntatie en gendertransitie.

[05] Micha 6:9.

Vanuit de ideologie van het seculiere humanisme vindt een transitie plaats waarbij de christelijke waarden en normen overgezet worden naar een Westerse gelijkheidscultuur die verstikkend is voor alle verantwoorde vrijheidsbeleving.

Door bewustwording van moderne burgerschap, dat name ook binnen het onderwijs moet worden nagestreefd dient de 'Great Reset’ zich meer en meer aan.

[06] 2 Koningen 1:16

[07] Zo bijvoorbeeld dr. Peter Macko, 2 sep. 2021 — We hebben nu een modern hulpmiddel van God: het COVID-19-vaccin. Door het te gebruiken, red je levens. https://www.novanthealth.org/healthy-headlines/ letter-from-a-christian-doctor-god-gave-us-this-vaccine-let-s-use-it

[08] De Wachter Sions 18 november 2021 - Zie ook RD 18 november 2021

[09] Brief Breed Beraad d.d. 19 november 2021

[10] De Gereformeerde Bond, voluit de Gereformeerde Bond in de Protestantse Kerk in Nederland, is geen zelfstandige kerk, maar een stroming binnen de Protestantse Kerk in Nederland.

[11] ND 25 november 2021: ‘De brief van de calvinistische kerken aan De Jonge is een late bekering tot verdraagzaamheid.’

[12] RD 20 november 2021: ‘Door je niet te laten vaccineren sluit je juist ook risico’s uit.’

[13] Romeinen 14:5.